Milli eğitim bakanlığı nedir?

Türkiye'deki eğitim işlerini yürüten bakanlıktır. Her derecede ve her çeşit resmi okul açmak, özel okulların kurulmasını ve çalışmasını denetlemek, resmi okulları denetlemek, öğretmen yetiştirmek, müzeler ve kütüphaneler kurmak ve bunları idare etmek, eski eserleri korumak, Milli Eğitim Bakanlığının görevleri arasındadır. Bütün bu işleri yürütmek için merkezi Ankara'da bulunan bakanlık teşkilatında müsteşarlar, müsteşar yardımcıları, Talim ve Terbiye Heyeti, Teftiş Kurulu ve çeşitli müdürlükler ve genel müdürlükler vardır.

Bakanlığın illerdeki işlerini yürütmek İçin her il merkezinde milli eğitim müdürlükleri kurulmuştur. Her üç yılda bir toplanan Milli Eğitim Şurası, bakanlığın geliştirme plan ve programlarını tespit eder. Türk öğrencilerin yabancı ülkelerde okumalarını sağlamak, yabancı ülkelerde okuyan öğrencilerle ilgilenmek, onların durumlarını takip etmek de bakanlığın görevleri arasındadır. Öte yandan üniversiteler İktisadi ve ticari ilimler akademileri, muhtariyeti olan okullardır. Bununla beraber üniversitelerarası kurullara Milli Eğitim Bakanı başkanlık eder.

Milli Eğitim Bakanlığı ilk defa 1847de, «Mekati!b-i U-mumiye Nezareti» adı altında kurulmuştur. Bu teşkilat, bir süre «Maarif-i Umumiye Nezareti», daha sonra da «Maarif Nezareti» adını almıştır. Cumhuriyetken sonra bir süre «Maarif Vekaleti» diye anılan teşkilat, daha sonra «Milli Eğitim Bakanlığı» olmuştur.

Tarihi

Osmanlı Devleti zamanında medreseler açılıncaya kadar teşkilatlı eğitim kurumları yoktu. Devlet yönetim teşkilatı içinde de eğitim ve öğretim işleriyle ilgili bir kamu görevlisi bulunmuyordu. Fatih Sultan Mehmed döneminde bu mesele ele alınmış ve Fatih Kanunnamesi’nin özel hükümlerine göre Meşihat (Şeyhülislamlık) makamı, eğitim ve öğretim işlerinde en yetkili makam olmuştur. Sonraları vakıf olarak yaptırılan medreselerle sıbyan mektepleri özel vakıflar tarafından yönetilmiş 1826 yılında ise, Evkaf-ı Hümayun Nezareti kurulmuş ve eğitim-öğretim kurumları Tanzimata kadar bu nezaret tarafından yürütülmüştür.

O devirdeki medreseler, Osmanlı Devletinin yükselmesine, dünya imparatorluğu haline gelmesine sebep olmuşlardır. Varlıklarıyla tarihimize şeref levhaları yazdıran ünlü din ve devlet adamları, din ve fen alimleri, hep medreselerden yetişmiştir. Tanzimatın ilanından sonra Mekatib-i Umumiye Nezareti kurulmuş, eğitim ve öğretim kurumları vakıflardan alınarak bu yeni kuruluşa bağlanmıştır. Sonra 28 Şubat 1856 yılında Maarif-i Umumiye Nezareti kurulmuş, eğitim ve öğretim işlerinden sorumlu bir nazır (bakan) hükümet içinde yer almıştır.

4 Mayıs 1920 tarihinde de Maarif Vekaleti kurulmuş ve 1926 yılında 789 sayılı Maarif Teşkilatına Dair Kanun çıkarılmıştır. Bakanlığın çalışmaları 10 Haziran 1933’te çıkarılan 2287 sayılı kanunla yeniden düzenlenmiş ancak, hizmetin daha sağlıklı bir biçimde yürütülebilmesi için, çağın şartlarına uygun olarak çeşitli tarihlerde ek ve değişik kanunlarla kararnameler yayınlanarak, teşkilat günümüzdeki şeklini almıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı, müstakil bir bakanlık olan Gençlik ve Spor Bakanlığı ile 13.12.1983 tarihinde birleştirilerek Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı ismini aldı. 31.3.1989 tarihinde gençlik ve spor teşkilatı, Milli Eğitim’den ayrılıp bir devlet bakanlığına bağlandı. Böylece ismi tekrar Milli Eğitim Bakanlığı oldu.

Bakanlığın görevleri

Türk milli eğitiminin temel amaçları, Türk milletinin bütün fertlerini kaderde, kıvançta ve tasada ortak, bölünmez bir bütün halinde milli şuur etrafında toplamak; milli ahlaki, insani üstün değerlerini geliştirmek; milletimizi hür düşüncenin, ilme inanmış, şahsi teşebbüse ve toplum sorumluluğuna değer veren bir anlayış içinde bilgi, teknik, sanat ve ekonomi bakımından çağdaş uygarlığın yapıcı, bulucu, seçkin bir ortağı haline getirmektir.

Bu ülküye ulaşmak için her yaştakileri eşit eğitim imkanları içinde istidad ve kabiliyetlerine göre en üstün seviyede yetiştirmek; milletimize ve insanlığa faydalı, iyi ve verimli yurttaşlar haline getirmek; sosyal ve ekonomik kalkınma programlarının uygulanması için gereken çeşitli vasıftaki insan gücünü hazırlamaktır. Bu amaçlara ulaşmada en önemli unsur olan dinine saygılı, örf ve adetlerine bağlı, milletini seven, ilme gönül vermiş, fedakar ve çalışkan öğretmenleri yetiştirmek, uygulamayı kolaylaştıran gerekli kanun, tüzük, yönetmelik ve programları yapmaktır.

Bakanlığın milli eğitimle ilgili temel birimleri

Okul Öncesi ve Temel Eğitim Genel Müdürlüğü: Okul öncesi ve temel eğitimi gerçekleştirme işini görür.

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü: Orta öğretimle ilgili eğitim, öğretim ve yönetim işlerini yürütür.

Yüksek Öğretim Genel Müdürlüğü: Devlet hesabına yabancı ülkelerde öğrenim, doktora, ihtisas yapacak olanlarla bilgi, görgü ve ihtisaslarını arttırmak üzere yabancı ülkelere gönderilecek öğretmen ve memurlarla ilgili işlemleri yapar.

Dış İlişkiler ve Yurtdışı Eğitimi Genel Müdürlüğü: Yabancı ülkelerdeki Türk işçi çocuklarının, bulundukları ülkenin, eğitim imkanlarından faydalandırılması ve Türk kültürü ile bağlarının sürdürülmesi imkanını sağlar. Yurtdışına gönderilecek öğretmenlerin seçimini yapar.

Din EğitimiGenel Müdürlüğü: Yetişkin ve bilgili din eğitimcilerini yetiştirmek için gerekli okul ve kursları açar.

Erkek Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü: Teknik okullarla ilgili işler yapar.

Kız Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü: Kız sanat enstitülerinin, akşam sanat okullarının, eğitim, öğretim ve yönetim işlerini düzenler.

Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü: Her yaştaki yurttaşların okuma, yazma öğrenmesini sağlar. Halk eğitim merkezlerini yönetir.

Çıraklık Eğitimi Genel Müdürlüğü: Mesleki ve teknik açık öğretim okullarını açar. Çırak, kalfa ve ustaların genel ve mesleki eğitimleri için gerekli tedbirleri alır.

Ticaret ve Turizm Eğitim Genel Müdürlüğü: Ticaret ve turizm okullarını ve kursları, otelcilik ve sekreterlikte turizm öğrenimi veren kurumları açar.

Özel Öğretim Kurumları Dairesi Başkanlığı: Her derece ve türdeki özel okulları açar. Bunların eğitim, öğretim, yönetim işlerine bakar.

Özel Eğitim Dairesi Başkanlığı: Korunmaya ve özel eğitime muhtaç çocuklar için okullar ve yetiştirme yurtları açar.

Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı: Milli eğitim personelinin bilgi, kabiliyet ve verimliliğini arttırmak için hizmetiçi eğitim programlarını düzenler, kurs ve seminerler açar. beden Eğitimi ve izcilik Dairesi Başkanlığı: İlkokul, ortaokul ve liselerde beden eğitimi derslerinin geliştirilmesini ve sevdirilmesini sağlar.

Bakanlığın eğitim hizmetlerini bu temel birimlerin yanısıra, denetim ve danışma birimleri de yardımcı birim olarak destekler. Bunlar da: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Araştırma Planlama Koordinasyon Kurulu Başkanlığı, Mesleki Teknik Etüd ve Programlama Dairesi Başkanlığı, MeslekiTeknik Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Bakanlık Müşavirliği, Savunma Sekreterliği, Teşkilat ve Kadro Dairesi Başkanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı olup bakanlığın denetim ve danışma birimlerini meydana getirir.

Ayrıca Personel Genel Müdürlüğü, Yayınlar Genel Müdürlüğü, Genel Sekreterlik, Özel Kalem Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, İşletme ve Donatım Dairesi Başkanlığı, Eğitim Araçları Dairesi Başkanlığı, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, İnşaat-Emlak Dairesi Başkanlığı, muhasebe Dairesi Başkanlığı, hizmetiçi yardımcı birimleridir. Bakanlık, illerde İl Milli Eğitim Müdürlükleri, ilçelerde ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile temsil edilir. Bunlar, il, ilçe, bucak ve köylerdeki eğitim kurumlarının dengeli, sağlıklı işleyişlerini sağlar.

Son eklenenler

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç